1. Your body

A.Head and face (Từ vựng về đầu và khuôn mặt):

  A1.Từ vựng:
  Hair /heə(r)/: Tóc
  Forehead /ˈfɔːhed/: Chán 
  Eyebrow /ˈaɪbraʊ/: Lông mày 
  Eyelashes /ˈaɪlæʃɪz/: Lông mi
  Eyelid /ˈaɪlɪd/: Mí mắt
  Eyes /aɪz/: Đôi mắt
  Ear /ɪə(r)/: Tai
  Nose /nəʊz/: Mũi
  Cheek /tʃiːk/: Má
  lips /lɪpz/: Đôi môi
  Mouth /maʊθ/: Miệng
  Chin /tʃɪn/: Cằm
  beard /bɪəd/: Râu
  Moustache /məˈstɑːʃ/: Ria mép
  Teeth /tiːθ/: Răng
  Tongue /tʌŋ/: Lưỡi
  Neck /nek/: Cổ

  A.2. Một số cụm động từ đi kèm:
  Turn your head: Ngoảnh đầu
  Shake your head: Lắc đầu
  Nod your head: Gật đầu
  Hit your head: Đập đầu
  Scratch your head: Gãi đầu

  Comb your hair: Chải đầu (bằng lược)
  Brush your hair: Chải đầu (bằng bàn chải tóc)
  Wash your hair: Gội đầu
  Dye your hair: Nhuộm tóc
  Lose your hair: Rụng tóc

  Clean your teeth: Chải răng
  Wash your teeth: Đánh răng

  Blow your nose: Xì mũi

  Open your eyes: Mở mắt
  Close your eyes: Nhắm mắt
  Rub your eyes: Rụi mắt
  Ruin your eyes: Bị đau mắt

  A.3.Một số động từ khác:
  Wink: Nháy mắt
  Frown: Nhíu mày
  Yawn: Ngáp ngủ
  Grin: Cười toe toét
  Smile: Mỉm cười
  Go red: Ngượng ngùng, xấu hổ
  Kiss: Hôn
  Lick: Liếm (Lick an ice-cream: Liếm que kem)
  Chew: Nhái (Chew gúm: Nhai kẹo cao su)
  Suck: Mút/ Bú (Suck a lollipop: mút kẹo que)
  Blow out: Thổi tắt (Blow out a candle: Thổi nến)
  Spit out: Khạc nhổ
  Swallow: Nhuốt
  Bite: Cắn

  A.4. Head and face idoms:
  I couldn’t believe my ears: Tôi không thể tin vào tai mình.
  I couldn’t believe my eyes: Tôi không thể tin vào mắt mình.
  You’ve got a big mouth: Cậu nhiều chuyện/lắm mồm thật đấy.
  To keep an eye on sth: Để mắt/ trông coi cái gì
  To go in one ear and out the other: Bỏ ngoài tai/ Không thèm nghe
  Keep your nose out of my business: Đừng xía mũi vào chuyện của tôi.
  On the tip of my tongue: Gần như nhớ ra rồi.

  Bài tập: Hoàn thành câu bằng cách điền các từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

  1. I need a new image. I’m thinking of …….. blonde.
  2. I’m sure I’ll be bald by the time I’m thirty. My dad……. all his hair in his twenties.
  3. I don’t understand why footballers have to keep…… on the pitch all the time. It’s disgusting.
  4. Don’t let the baby play with that coin. She’ll only put it in her mouth and ……. it.
  5. Don’t tell me the answer. It’s on the tip of my………
  6. I should have gone to bed earlier last night. I can’t stop……… today.

  Đáp án: 1. dying my hair; 2. lost…his hair; 3. spitting out; 4. swallow; 5. tongue; 6. yawning

  Source: English Vocabulary Organizer

  Advertisements

  Author: yanisa1989

  I love travelling, learning foreign languages and playing basketball, doing meditation and macrobiotics!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s